Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia mamy dla Ciebie bardzo dobrą propozycję – MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W Policji służy ponad 100 tys. Policjantów. Aby stać się jedną z nich należy posiadać:

 • obywatelstwo polskie
 • nieposzlakowaną opinię
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Służba w Policji to:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
  w miejscach publicznych,
 3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń,
 4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 5. realizowanie innych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów.

 

W ramach wstąpienia w nasze szeregi oferujemy:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,
 • wyjątkową profesję,
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • równoważnik za umundurowanie,
 • nagroda roczna tzw. trzynastka,
 • nagrody jubileuszowe,
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
 • płatne nadgodziny,
 • zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypoczynku,
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.
 • wykształcenie zawodowe w trakcie pełnienia służby,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • jasno określone kryteria awansu zawodowego,
 • prestiż zatrudnienia.

Dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji są:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu, uprawnienia do wykonywania prac podwodnych
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych
  i systemów operacyjnych,
 • prawo jazdy kategorii “A”, “C”, “C+E”,
 • uprawnienia ratownika górskiego, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks) strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, oraz sportów motorowodnych
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2, dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

Zdecydowany? W takim razie przygotuj odpowiednie dokumenty, które zostały wskazane na stronie internetowej:https://lubelska.policja.gov.pl/lub/praca-w-policji/wymagane-dokumenty/13284,Wymagane-dokumenty.html

Komplet dokumentów możesz złożyć do każdej z komend powiatowych na terenie województwa lubelskiego lub do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 w Lublinie. Możesz także wysłać je pocztą na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu osobistego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 w Lublinie, telefonicznie: 47 811 46 55 lub mailowo: monika.hainowska@lu.policja.gov.pl lub/i: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl.